Jong Crescendo Ede kinderkoor

Uitvoering met Crescendo 23 maart 2013

De geluidsopname van onze gezamenlijke uitvoering met Crescendo op 23 maart 2013:

Programma (tussen haakjes de tijd waarop de agendapunten beginnen in het geluidsbestand)

Inleidend orgelspel

Opening door Ds. W. Nobel  (09:30)

Samenzang            Psalm 123: 1 (15:40)

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En ‘t oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij ‘t oog op onzen Heer’, tot Hij
Ook ons genadig zij.

Jong Crescendo   
Psalm 141: 1,3 en 9                G.W. van Dijkhuizen (20:45)

Psalm 25: 2 en 6                T. Burgering (24:50)

Jong- Crescendo / Crescendo 
Psalm 39: 3, 4 en 5                B. van Steenbeek (29:30)

Meditatie          Ds. W. Nobel (34:40)

Samenzang en collecte        Psalm 118: 10 en 11 (55:00)

Dit is, dit is de poort des Heeren:              De steen, dien door de tempelbouwers

Daar zal ‘t rechtvaardig volk door treen,        Verachtlijk was een plaats ontzegd
Om hunnen God ootmoedig t’ eren,          Is, tot verbazing der beschouwers,

Voor ‘t smaken Zijner zaligheen.              Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:           Dit werk is door Gods alvermogen,
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest,          Door ‘s Heeren hand alleen geschied;
Door Uw ontelb’re gunstbewijzen,              Het is een wonder in onz’ ogen:
Tot hulp en heil en vreugd geweest.           Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Crescendo (63:00)

Psalm  30: 1 en 3                  J. Hulshof

Psalm  22: 1 en 16                 J. Hulshof

Psalm 134: 1 en 2                         J. Hulshof

Avondzang : 1, 4 en 7              J. Hulshof

 

Jong Crescendo

Psalm 17: 3, 4 en 8                B. Noteboom (80:50)

Psalm 121: 1 en 4                  A. Loonstra (86:00)

 

Crescendo / Jong- Crescendo (89:30)

Psalm: 79: 4, 5 en 7               B. van Steenbeek

 

Samenzang                Psalm 118: 14 (97:00)

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhogen Uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;

U prijz’ ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder ‘s Heeren goedheid loven,

Want goed is d’ Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

 

Sluiting door Ds. W. Nobel  (100:00)